Wednesday, September 8, 2010

Poseidon God of Sea - Children

This is list of Poseidon's offsprings.Names of his offsprings mother are bolded.


Aethra

1. Theseus
Alope
1. Hippothoon
Amphitrite
1. Rhode
2. Triton
3. Benthesikyme
Amymone
1. Nauplius
Astypalaea
1. Ancaeus
2. Eurypylos
Canace
1. Aloeus
2. Epopeus
3. Hopelus
4. Nireus
5. Triopas
Celaeno
1. Lycus
Chione
1. Eumolpus
Chloris
1. Poriclymenus
Clieto
1. Atlas
2. Eymelus
3. Ampheres
4. Evaemon
5. Mneseus
6. Autochthon
7. Elasippus
8. Mestor
9. Azaes
10. Diaprepes
Demeter
1. Arion
2. Despoina
Europa
1. Euphemus
Euryale
1. Orion
Gaia
1. Antaeus
2. Charybdis
Halia
1. Rhode
Hiona
1. Hios
Hippothoe
1. Taphius
Iphimedia
1. Aloadae, giants Otus and Ephialtes
Libya
1. Belus
2. Agenor
3. Lelex
Lybie
1. Lamia
Melia
1. Amycus
Medusa
1. Pegasus
2. Chrysaor
Periboea
1. Nausithous
Satyrion
1. Taras
Thoosa
1. Polyphemus
Tyro
1. Neleus
2. Pelias
Unknown mother
1. Aon
2. Byzas
3. Cercyon
4. Cycnus
5. Evadne
6. Lotis
7. Rhodus
8. Sinis